Loading....

Місяць: Жовтень 2013

НАКАЗ № 813

ПОРЯДОК
підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден

{Заголовок Порядку в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру і вимоги до підтвердження кваліфікації з метою дипломування осіб командного складу суден, яким не передбачено присвоєння звань, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, осіб суднової команди морських суден, а також види обов’язкової підготовки для осіб, які займають певні посади або виконують певні обов’язки на судні.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які працюють або мають право працювати на морських суднах та на яхтах, що не займаються комерційними перевезеннями.

1.3. Цей Порядок не поширюється на персонал риболовних суден та військових суден, а також суден валовою місткістю менше 80 одиниць або потужністю головної енергетичної установки менше 55 кВт.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

ГЕУ – головна енергетична установка;

ГМЗЛБ – Глобальна морська система зв’язку в разі лиха та для забезпечення безпеки;

ДКК – державна кваліфікаційна комісія, яка діє відповідно до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України в порядку, визначеному Мінінфраструктури України;

документальний доказ підготовки (Documentary Evidence) – свідоцтво, яке засвідчує проходження членом екіпажу судна схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов’язків на морських суднах. Документальний доказ видається схваленою організацією, установою, закладом, які здійснюють підготовку моряків (схваленим навчально-тренажерним закладом (НТЗ));

{Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

документ про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації – документ державного зразка про здобуття особою робітничої професії, присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації після завершення курсу професійно-технічного навчання в професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування (далі – навчальні заклади), які здійснюють освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України;

захищені води – портові чи прибережні води, захищені рельєфом місцевості або штучними спорудами від впливу несприятливих погодних умов (вітру та хвилювання моря);

Кодекс ПДНВ – Кодекс з підготовки і дипломування моряків та несення вахти;

обов’язкові напрями підготовки для дипломування – напрями підготовки, які зазначені у кваліфікаційних вимогах та мінімальних стандартах компетентності осіб командного складу та суднової команди морських суден, встановлених Конвенцією ПДНВ та Кодексом ПДНВ, а також національними вимогами, яким необхідно відповідати зазначеним особам для отримання відповідного кваліфікаційного документа з метою роботи на морських суднах на посаді, зазначеній в цьому документі;

{Абзац одинадцятий пункту 1.4 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) – свідоцтво встановленого зразка, яке підтверджує кваліфікацію особи суднової команди чи особи командного складу, якій не передбачено присвоєння звань, або засвідчує проходження схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов’язків на морських суднах;

схвалена морська професійно-технічна освіта – професійно-технічна освіта, здобута у схваленому навчальному закладі професійно-технічної освіти, який здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії МОН України за відповідною професією для роботи на морських суднах у складі суднової команди, та засвідчена документом про освіту державного зразка;

{Абзац дванадцятий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

схвалений навчально-тренажерний заклад (НТЗ) – підприємство, організація або установа, що проводить підготовку моряків та має систему управління якістю у сфері підготовки моряків відповідно до Конвенції ПДНВ, сертифіковану органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю, тренажери (засоби для здійснення підготовки, зазначеної у відповідних навчальних програмах), матеріально-технічну базу, обладнання та засоби практичної демонстрації;

схвалений навчальний заклад професійно-технічної освіти – навчальний заклад, що здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії МОН України за відповідними професіями для роботи на морських суднах у складі суднової команди;

{Абзац чотирнадцятий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

фаховий виробничий стаж – досвід роботи за відповідною професією, що сприяє набуттю особою необхідної кваліфікації, професіоналізму і знань;

{Абзац п’ятнадцятий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

функція – група завдань, обов’язків та відповідальності, необхідних для експлуатації судна, забезпечення безпеки життя на морі або захисту морського середовища. Для осіб командного складу для виконання обов’язків на рівнях управління або експлуатації передбачено вісім функцій, за якими повинні бути продемонстровані визначені національними вимогами стандарти компетентності для роботи на суднах:

судноводіння;

обробка та розміщення вантажів;

управління операціями судна та піклування про людей на судні;

суднові механічні установки;

суднові рефрижераторні установки;

електрообладнання, електронна апаратура та системи управління;

технічне обслуговування та ремонт;

радіозв’язок.

У свідоцтві фахівця особи суднової команди та інших осіб, які пройшли підготовку за певними видами, функції визначаються відповідно до професійних вимог за окремою професією або видом підготовки.

1.5. Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Конвенції ПДНВ, Кодексі торговельного мореплавства України, Положенні про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 07 серпня 2013 року № 567, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 року за № 1466/23998 (далі – Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння), та інших актах законодавства з питань морського транспорту.

{Пункт 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

1.6. Свідоцтво фахівця видається на підставі протоколу засідання ДКК у разі наявності вимог щодо підтвердження кваліфікації в ДКК, в іншому випадку – на підставі свідоцтва про підготовку у схваленому НТЗ.

{Пункт 1.6 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

1.7. Свідоцтво фахівця належать особі, яка отримала його у встановленому законодавством порядку.

1.8. Свідоцтво фахівця надає право його власнику займати посади або виконувати певні обов’язки на суднах, з урахуванням можливих встановлених обмежень стосовно типу, місткості, потужності та виду рухової установки, району плавання, типу обладнання тощо.

1.9. Інформація про свідоцтва фахівця, які були видані відповідно до цього Порядку або строк дії яких закінчився чи продовжений, дія яких була призупинена, які були анульовані або які були заявлені як загублені чи знищені, вноситься до єдиного Державного реєстру документів моряків.

ІІ. Загальні вимоги щодо підтвердження кваліфікації осіб командного складу суден, яким не передбачено присвоєння звань

2.1. До підтвердження кваліфікації з метою дипломування для роботи на командних посадах на суднах допускаються особи, які отримали відповідну освіту, мають документально підтверджені необхідну підготовку і стаж роботи, відповідають стандартам компетентності, визначеним національними і міжнародними вимогами.

{Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

2.2. Надання права на зайняття на суднах командних посад для осіб, яким не передбачено присвоєння звань, засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка.

ІІІ. Вимоги щодо підтвердження кваліфікації боцмана

3.1. Кожний кандидат на отримання свідоцтва фахівця боцмана повинен:

мати схвалену морську професійно-технічну освіту за професією матроса і свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка або робітничу кваліфікацію боцмана;

{Абзац другий пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати свідоцтво фахівця (свідоцтво) матроса першого класу;

{Абзац четвертий пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати документально підтверджений стаж плавання на суднах за професією матроса першого класу не менше 2 років;

{Абзац четвертий пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

повинен відповідати стандарту компетентності, зазначеному в розділі А-ІI/5 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам.

{Абзац п’ятий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Абзац шостий пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.2. Особи, яким підтверджена кваліфікація боцмана, мають право займати на морських суднах посади: боцман та матрос першого класу (кваліфікована особа палубної команди – able seafarer deck).

ІV. Вимоги щодо підтвердження кваліфікації осіб суднової команди морських суден

4.1. Для підтвердження кваліфікації з метою дипломування для роботи в складі суднової команди кандидат має відповідати таким вимогам:

мати схвалену професійно-технічну освіту;

мати чинні документальні докази проходження відповідної схваленої обов’язкової підготовки відповідно до розділу V цього Порядку;

{Абзац третій пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати документально підтверджений стаж роботи на суднах, визначений цим Порядком;

{Абзац п’ятий пункту 4.1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

для боцмана, донкермана, матроса першого класу, моториста першого класу, електрика – підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого Кодексом ПДНВ, та/або національних вимог, необхідну для зайняття посад на морських суднах, на які претендує ця особа.

{Абзац п’ятий пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

4.2. Особам суднової команди може підтверджуватись кваліфікація з метою дипломування для зайняття таких посад на морських суднах:

матрос другого класу / особа суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, – rating forming part of a navigational watch (Правило ІІ/4 Конвенції ПДНВ);

матрос першого класу / кваліфікована особа палубної команди – able seafarer deck (Правило ІІ/5 Конвенції ПДНВ);

моторист другого класу / особа рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило ІІІ/4 Конвенції ПДНВ);

моторист першого класу / кваліфікований моторист на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило ІІІ/5 Конвенції ПДНВ);

електрик судновий / electro-technical rating (Правило ІІІ/7 Конвенції ПДНВ).

{Абзац сьомий пункту 4.2 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Абзац восьмий пункту 4.2 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Особи суднової команди, які відповідно до національних вимог раніше підтвердили кваліфікацію для роботи на морських суднах на посадах матроса другого класу, матроса першого класу, моториста другого класу, моториста першого класу та електрика суднового першого класу до набрання чинності цим Порядком для продовження роботи на морських суднах і зайняття посад відповідно:

матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, – rating forming part of a navigational watch (Правило II/4 Конвенції ПДНВ);

матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди – able seafarer deck (Правило II/5 Конвенції ПДНВ);

моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило III/5 Конвенції ПДНВ);

моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило III/5 Конвенції ПДНВ) та

електрика суднового / electro-technical rating (Правило III/7 Конвенції ПДНВ)

повинні підтвердити відповідність компетентності стандартам, визначеним відповідно в розділах А-II/4, А-II/5, А-IІI/4, А-III/5 або А-III/7 Кодексу ПДНВ відповідно при обміні документів.

{Абзац тринадцятий пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

4.3. Надання права на зайняття особою суднової команди відповідної посади на судні засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка.

4.4. Свідоцтво фахівця надає право займати посади або виконувати певні обов’язки згідно із встановленими вимогами на суднах визначеного типу, місткості, потужності та виду рухової установки, району плавання.

4.5. Особам суднової команди для підтвердження кваліфікації для роботи на морських суднах необхідно:

1) для отримання свідоцтва матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, – rating forming part of a navigational watch відповідно до вимог Правила II/4 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче матроса другого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше двох місяців на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць і довжиною не менше 24 метрів, отриманий під час навчання в навчальному закладі відповідно до планів навчальних закладів. При цьому стаж роботи на судні має бути пов’язаний з функціями несення ходової навігаційної вахти і включати виконання обов’язків під безпосереднім керівництвом вахтового помічника або кваліфікованої особи палубної команди (матроса першого класу);

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

2) для отримання свідоцтва фахівця матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди – able seafarer deck відповідно до вимог Правила II/5 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації матроса першого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше дванадцяти місяців на самохідних морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше у складі суднової команди морських суден;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого розділом А-ІІ/5 Кодексу ПДНВ, та національних вимог, необхідну для зайняття на морських суднах посади матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди – able seafarer deck;

3) для отримання свідоцтва фахівця моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room відповідно до вимог Правила III/4 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче моториста другого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи на суднах не менше двох місяців у складі машинної команди на самохідних суднах з ГЕУ потужністю 55 кВт і більше;

{Абзац четвертий підпункту 3 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

4) для отримання свідоцтва моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room відповідно до вимог Правила III/5 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації моториста першого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи на суднах не менше дванадцяти місяців у складі машинної команди на морських суднах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого в розділі А-ІІІ/5 Кодексу ПДНВ, та національних вимог, необхідну для зайняття на морських суднах посади моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується / able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room;

5) для отримання свідоцтва електрика суднового / electro-technical rating відповідно до вимог Правила III/7 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче електрика першого класу;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого в розділі А-ІІІ/7 Кодексу ПДНВ, та національних вимог, необхідну для зайняття посад на морських суднах, на які претендує ця особа.

Для отримання свідоцтва електрика суднового першого класу / electro-technical rating необхідно мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на морських суднах з ГЕУ потужністю 55 кВт і більше у складі машинної команди з участю в роботах з обслуговування суднового електрообладнання під контролем електромеханіка або вахтового механіка;

6) для отримання свідоцтва кухаря суднового відповідно до вимог Конвенції Міжнародної організації праці 1946 року № 69 «Про видачу судновим поварам свідоцтв про кваліфікацію» та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче кухаря суднового 4 розряду;

мати фаховий виробничий стаж за професією кухаря у сфері громадського харчування не менше дванадцяти місяців;

{Абзац четвертий підпункту 6 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

7) для отримання свідоцтва машиніста помпового (донкермана) відповідно до національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації моториста першого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на посаді моториста першого класу на танкерах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого в розділі А-ІІІ/5 Кодексу ПДНВ, та національних вимог, необхідну для зайняття на морських суднах посад машиніста помпового (донкермана) та моториста першого класу;

8) для отримання свідоцтва моториста (машиніста) рефрижераторних установок відповідно до національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче моториста другого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на самохідних суднах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше у складі машинної команди, з яких не менше шести місяців – з участю в роботах з обслуговування суднових рефрижераторних установок під контролем моториста (машиніста) рефрижераторних установок або механіка рефрижераторних установок, або вахтового механіка.

{Абзац четвертий підпункту 8 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

4.6. Особи, які мають відповідне свідоцтво фахівця, мають право займати такі посади:

{Абзац перший пункту 4.6 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, – rating forming part of a navigational watch, якщо особа відповідає вимогам підпункту 1 пункту 4.5 цього розділу;

матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди – able seafarer deck, якщо особа відповідає вимогам підпункту 2 пункту 4.5 цього розділу;

моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room, якщо особа відповідає вимогам підпункту 3 пункту 4.5 цього розділу;

моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room, якщо особа відповідає вимогам підпункту 4 пункту 4.5 цього розділу;

електрика суднового / electro-technical rating, якщо особа відповідає вимогам підпункту 5 пункту 4.5цього розділу;

кухаря суднового, якщо особа відповідає вимогам підпункту 6 пункту 4.5 цього розділу;

машиніста помпового (донкермана), якщо особа відповідає вимогам підпункту 7 пункту 4.5цього розділу;

моториста (машиніста) рефрижераторних установок, якщо особа відповідає вимогам підпункту 8 пункту 4.5 цього розділу.

4.7. Свідоцтва фахівця матроса другого класу, матроса першого класу, моториста другого класу, моториста першого класу, електрика суднового, кухаря суднового та інших осіб суднової команди є безстроковими (видаються на необмежений строк).

{Розділ IV доповнено новим пунктом 4.7 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

V. Обов’язкові види підготовки для осіб суднової команди

5.1. Види підготовки, які є обов’язковими для осіб суднової команди для роботи на морських суднах:

1) початкова підготовка (Правило VI/1 Конвенції ПДНВ, пункти 1, 2 розділу A-VI/1 Кодексу ПДНВ);

{Підпункт 1 пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

2) рятувальні шлюпки і плоти, чергові шлюпки (пункт 1 Правила VI/2 Конвенції ПДНВ, пункти 1-4 розділу A-VI/2 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб, які можуть бути призначені для командування рятувальними шлюпками і плотами, черговими шлюпками (за вимогами судновласника).

{Абзац другий підпункту 2 пункту 5.1 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Підготовка не є обов’язковою для осіб, які працюють виключно на суднах технічного, портового та службово-допоміжного флоту або на інших суднах, на яких не встановлені рятувальні шлюпки та колективні надувні рятувальні плоти. У разі відсутності такої підготовки до свідоцтва фахівця вноситься обмеження «Крім суден, на яких встановлені рятувальні шлюпки та колективні надувні рятувальні плоти;

{Підпункт 2 пункту 5.1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3) швидкісні чергові шлюпки (пункт 2 Правила VI/2 Конвенції ПДНВ, пункти 7-10 розділу A-VI/2 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб, які можуть бути призначені для командування швидкісними черговими шлюпками (за вимогами судновласника);

4) боротьба з пожежею за розширеною програмою (Правило VI/3 Конвенції ПДНВ, пункти 1-4 розділу A-VI/3 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб, які можуть бути призначені керувати роботою по боротьбі з пожежею (за вимогами судновласника);

{Абзац другий підпункту 4 пункту 5.1 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

5) перша медична допомога (пункт 1 Правила VI/4 Конвенції ПДНВ, пункти 1-3 розділу A-VI/4 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб, які можуть бути призначені надавати першу медичну допомогу за вимогами судновласника.

5.2. Проходження підготовки, зазначеної в пункті 5.1 цього розділу, засвідчується документальними доказами підготовки, виданими НТЗ, в яких вона проводилась.

5.3.  Особи суднової команди, яким потрібно пройти підготовку, зазначену в пункті 5.1 цього розділу, кожні 5 років проходять у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається.

{Пункт 5.3 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

5.4. Види обов’язкової підготовки для осіб командного складу і суднової команди для роботи на танкерах:

1) початкова підготовка для здійснення вантажних операцій на танкерах:

для персоналу нафтових танкерів і танкерів-хімовозів (пункти 1, 2 Правила V/1-1 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/1-1 Кодексу ПДНВ);

для персоналу танкерів-газовозів (пункти 1, 2 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/1-2 Кодексу ПДНВ).

Початкову підготовку повинні пройти всі особи командного складу та суднової команди, за якими закріплені особливі обов’язки та відповідальність, що стосується вантажу або вантажного устаткування на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах чи танкерах-газовозах.

Такі особи проходять один раз на 5 років у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається;

{Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 5.4 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

2) підготовка за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах:

для персоналу нафтових танкерів (пункти 3, 4 Правила V/1-1 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/1-1 Кодексу ПДНВ);

для персоналу танкерів-газовозів (пункти 3, 4 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/1-2 Кодексу ПДНВ).

Підготовку за розширеною програмою повинні пройти капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, а також інші особи, які несуть безпосередню відповідальність за завантаження, розвантаження та застережні заходи під час перевезення або обробки вантажу, чищення танків або інші вантажні операції на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах і газовозах.

Такі особи проходять один раз на 5 років у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається.

{Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 5.4 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Кандидат на отримання свідоцтва фахівця про підготовку для здійснення вантажних операцій на танкерах за розширеною програмою повинен мати не менше трьох місяців стажу роботи на відповідному типі танкера (або один місяць стажу роботи на відповідному типі танкера за умови роботи на цьому танкері на позаштатній посаді, з участю не менше ніж у трьох операціях із завантаження і в трьох операціях з розвантаження відповідного виду вантажу, що повинно бути підтверджено записами у схваленій книзі реєстрації підготовки);

3) проходження особами командного складу і суднової команди підготовки для роботи на танкерах всіх типів як початкової, так і за розширеною програмою засвідчується відповідним до виду підготовки і типу танкера свідоцтвом фахівця установленого зразка.

Свідоцтво фахівця видається особі капітаном морського порту після успішного підтвердження кваліфікації цією особою в ДКК.

Строк дії свідоцтва фахівця для роботи на танкерах – 5 років від дати видачі протоколу ДКК.

Відсутність зазначеної підготовки під час підтвердження кваліфікації осіб командного складу і суднової команди з метою дипломування для роботи на морських суднах не є підставою для внесення в підтвердження до диплома та в свідоцтво фахівця цих осіб обмежень типу «Крім танкерів».

5.5. Види обов’язкової підготовки для осіб командного складу і суднової команди для роботи на пасажирських суднах:

управління неорганізованими масами людей (пункт 4 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для капітанів, осіб командного складу та іншого персоналу, призначеного в судновому розкладі по тривогах надавати допомогу пасажирам на пасажирських суднах у випадку аварійної ситуації);

підготовка з питань безпеки (пункт 5 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для персоналу, який забезпечує безпосереднє обслуговування пасажирів у пасажирських приміщеннях на пасажирських суднах);

підготовка з управління та поведінки людей в кризових ситуаціях (пункт 6 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 3 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для капітанів, старших механіків, старших помічників капітана, других механіків та будь-яких осіб, призначених згідно з розкладом по тривогах відповідальними за безпеку пасажирів пасажирських суден в аварійних ситуаціях);

підготовка з питань безпеки пасажирів і вантажу та водонепроникності корпусу на пасажирських суднах ро-ро (пункт 7 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 4 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для капітанів, старших механіків, старших помічників капітана, других механіків та кожної особи, на яку покладено безпосередню відповідальність за посадку та висадку пасажирів, завантаження, розвантаження або кріплення вантажу чи закриття отворів у корпусі пасажирських суден ро-ро).

Документальним доказом проходження обов’язкової підготовки, зазначеної в цьому пункті, є документ, який видається НТЗ.

Відсутність зазначеної в цьому пункті підготовки під час підтвердження кваліфікації осіб командного складу і суднової команди з метою дипломування для роботи на морських суднах не є підставою для внесення в підтвердження до диплома та у свідоцтво фахівця цих осіб обмежень типу «Крім пасажирських суден».

5.6. Види обов’язкової підготовки для осіб командного складу і суднової команди з питань охорони суден:

1) підготовка та інструктаж з питань охорони суден для всіх моряків – для усіх членів екіпажу судна (пункти 1, 2 Правила VI/6 Конвенції ПДНВ, пункти 1-4 розділу A-VI/6 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для всіх членів екіпажу судна, крім офіцерів з охорони судна;

2) підготовка моряків, призначених виконувати обов’язки з охорони судна, – для осіб, які можуть бути призначені для виконання спеціальних обов’язків з питань охорони судна (пункти 4, 5 Правила VI/6 Конвенції ПДНВ, пункти 6-8 розділу A-VI/6 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для членів екіпажу судна, яким можуть бути призначені спеціальні обов’язки з охорони судна за вимогами судновласника;

3) підготовка осіб командного складу, відповідальних за охорону судна (офіцер з охорони судна), – для осіб командного складу, які можуть бути призначені відповідальними за охорону судна (Правило VI/5 Конвенції ПДНВ, пункти 1-4 розділу A-VI/5 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб командного складу, які можуть бути призначені відповідальними за охорону судна за вимогами судновласника;

4) успішне завершення виду підготовки, зазначеного в підпункті 3 цього пункту, засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка, яке видається капітаном морського порту на підставі свідоцтва про підготовку, виданого схваленим НТЗ.

{Підпункт 4 пункту 5.6 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

5.7. Під час дипломування осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, та суднової команди з метою роботи на суднах, що плавають виключно в портових, захищених водах і в безпосередній близькості до захищених вод, та виконання спеціальних обов’язків на цих суднах обов’язковими видами підготовки є:

початкова підготовка з питань безпеки (Правило VI/1 Конвенції ПДНВ, пункти 1, 2 розділу A-VI/1 Кодексу ПДНВ) – для усіх членів екіпажу;

{Абзац третій пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Абзац четвертий пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Абзац п’ятий пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

для машиніста помпового (донкермана) додатково:

{Абзац четвертий пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Абзац п’ятий пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

початкова підготовка для роботи на відповідних типах танкерів (пункти 1, 2 Правила V/1-1 або пункти 1, 2 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/1-1 або пункт 1 розділу А-V/1-2 Кодексу ПДНВ);

підготовка за розширеною програмою для роботи на нафтових танкерах (пункти 3, 4 Правила V/1-1 або пункти 5, 6 Правила V/1-1, або пункти 3, 4 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/1-1 або пункт 3 розділу A-V/1-1, або пункти 3, 4 розділу A-V/1-2 Кодексу ПДНВ).

Проходження зазначених видів підготовки засвідчується документальними доказами підготовки, виданими НТЗ, або свідоцтвами фахівця для роботи на танкерах та є обов’язковою передумовою для отримання відповідних свідоцтв фахівця, необхідних для роботи у вказаних акваторіях.

VІ. Вимоги щодо обчислення стажу плавання, необхідного для отримання кваліфікаційних документів

6.1. Під час дипломування осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, осіб суднової команди використовуються загальні вимоги щодо обчислення стажу роботи на морських суднах, встановлені Положенням про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння.

{Пункт 6.1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

6.2. Для підтвердження кваліфікації для роботи на морських суднах на посадах: електрогазозварник судновий, токар судновий, офіціант судновий, буфетник судновий, бармен судновий необхідно мати не менше дванадцяти місяців стажу роботи за відповідною професією на берегових підприємствах.

6.3. Для підтвердження кваліфікації для роботи на морських суднах на інших суднових робітничих посадах, не перелічених у цьому Порядку, стаж роботи не вимагається.

{Розділ VII виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

НАКАЗ № 812

ПОРЯДОК
видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедури і вимоги до видачі кваліфікаційних документів та підтверджень до них особам командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, особам суднової команди морських суден та випускникам морських навчальних закладів.

1.2. Цей Порядок поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які працюють або мають право працювати на морських торговельних суднах у складі командного складу та суднової команди, яхтах, а також на випускників морських навчальних закладів України незалежно від громадянства.

Цей Порядок не поширюється на осіб командного складу і суднової команди риболовних суден, військових суден, а також суден валовою місткістю менше 80 одиниць або потужністю головної енергетичної установки менше 55 кВт.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

диплом (Certificate of Competency) – документ схваленого зразка, яким засвідчується присвоєння звань особам командного складу;

ДКК – державна кваліфікаційна комісія, яка діє відповідно до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України у порядку, визначеному Мінінфраструктури України;

документальний доказ підготовки (Documentary Evidence) – свідоцтво, яке засвідчує проходження членом екіпажу судна схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов’язків на морських суднах. Документальний доказ видається схваленою організацією, установою, закладом, які здійснюють підготовку моряків (схваленим навчально-тренажерним закладом);

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

кваліфікаційний документ – диплом (Certificate of Competency) та свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) встановленого зразка;

підтвердження до диплома (Endorsement) – документ схваленого зразка, який відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі – Конвенція ПДНВ), видається з метою засвідчення видачі або повторного підтвердження диплома;

{Абзац шостий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Абзац сьомий пункту 1.3 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) – свідоцтво встановленого зразка, яке підтверджує кваліфікацію особи суднової команди чи особи командного складу, якій не передбачено присвоєння звань, або засвідчує проходження схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов’язків на морських суднах. Свідоцтво фахівця видається відповідно до виду свідоцтв капітаном морського порту після проходження підготовки у схваленому навчально-тренажерному закладі та успішного складання іспиту в ДКК або навчально-тренажерному закладі.

{Абзац сьомий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Конвенції ПДНВ, Кодексі торговельного мореплавства України, інших актах законодавства з питань морського транспорту.

1.4. Видача кваліфікаційних документів моряків та підтверджень до них здійснюється капітанами морських портів України (далі – капітан порту) після підтвердження кваліфікації.

{Абзац перший пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Моряк може отримати кваліфікаційний документ протягом дванадцяти місяців після дати підтвердження кваліфікації.

{Абзац другий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

1.5. Особам командного складу морських суден, яким у встановленому порядку присвоєні звання, видаються дипломи (Certificate of Competency) і підтвердження до дипломів встановленого зразка.

Особам командного складу морських суден, яким не передбачено присвоєння звань, і особам суднової команди морських суден видаються свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency) встановленого зразка.

{Абзац другий пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Особам командного складу і суднової команди морських суден, які пройшли підготовку для проведення вантажних операцій на танкерах (нафтових, хімовозах і газовозах), а також особам командного складу, відповідальним за охорону судна (офіцер з охорони судна), видаються свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency) встановленого зразка.

1.6. Строк дії дипломів та свідоцтв фахівця, зазначених в абзацах першому та другому пункту 1.5 цього розділу, необмежений.

Строк дії підтвердження до диплома не може перевищувати 5 років від дати проведення засідання ДКК, на якому було прийнято рішення стосовно присвоєння звання чи кваліфікації або повторного підтвердження диплома.

{Абзац другий пункту 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Строк дії свідоцтв фахівця, зазначених в абзаці третьому пункту 1.5 цього розділу, становить 5 років.

1.7. Кваліфікаційні документи моряків та підтвердження до дипломів друкуються на бланках встановленого зразка, виготовлених відповідно до встановленого технічного опису.

{Пункт 1.7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

1.8. Для отримання диплома та/або підтвердження до нього чи свідоцтва фахівця, зазначеного в пункті 1.4 цього розділу, моряк подає капітану порту особисто або через іншу особу за довіреністю, виданою в установленому порядку:

{Абзац перший пункту 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

заяву встановленого зразка (додаток 1);

копії першої та другої (а у разі досягнення віку 25 або 45 років – додатково третьої або п’ятої) сторінок паспорта громадянина України або копії сторінок документа, який посвідчує особу іноземця або особу без громадянства (для таких осіб), на яких зазначено відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка;

попередній кваліфікаційний документ та підтвердження до нього (за наявності);

копію документа про освіту;

копії документів, що підтверджують проходження схваленої обов’язкової підготовки;

копію документа про підвищення кваліфікації (у разі якщо це передбачено чинним законодавством);

три кольорові фотокартки розміром 30×40 мм на матовому папері з чітким зображенням голови та плечей;

копію сторінки посвідчення особи моряка (за наявності), на якій зазначено відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка, або копії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), на яких зазначено відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка;

копію чинного документа встановленого зразка про придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я;

{Абзац десятий пункту 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

копії сторінок послужної книжки моряка із записами, що підтверджують необхідний стаж роботи на судні, а також сторінки, на якій зазначено відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка (у разі необхідності підтвердження стажу роботи);

протокол засідання ДКК, складений не більше ніж 12 місяців тому (подається у разі наявності вимог щодо підтвердження кваліфікації в ДКК).

{Абзац дванадцятий пункту 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Усі копії приймаються при пред’явленні оригіналу документа.

Випускники вищих морських навчальних закладів для отримання у капітана порту першого кваліфікаційного документа і підтвердження до нього подають належним чином оформлену книгу реєстрації підготовки.

{Абзац чотирнадцятий пункту 1.8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Капітанам портів забороняється вимагати від моряків інші документи, крім зазначених у цьому пункті.

1.9. Строк оформлення і видачі кваліфікаційних документів та підтверджень до них не повинен перевищувати десяти робочих днів з дня прийняття документів від заявника, за винятком випадків, визначених у підпункті 12 пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку.

1.10. У прийнятті документів моряку може бути відмовлено у таких випадках:

подання не всіх документів, передбачених пунктом 1.8 цього розділу;

подання документів, термін дійсності яких сплив (не стосується підтверджень до кваліфікаційних документів, посвідчення особи моряка).

{Абзац третій пункту 1.10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

II. Правила заповнення кваліфікаційних документів моряків

2.1. Заповнення кваліфікаційних документів моряків та підтверджень до дипломів службами капітанів морських портів здійснюється з використанням комп’ютерної техніки за єдиною програмою на підставі даних, внесених до протоколу засідання ДКК, та відповідно до цього Порядку таким чином:

{Абзац перший пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

1) номер кваліфікаційного документа моряка присвоюється капітаном порту під час реєстрації документа. Кваліфікаційний документ і підтвердження до нього повинні мати однаковий номер. Номер складається з трьох чисел: порядковий номер – з п’яти цифр, рік видачі документа – з чотирьох цифр та код морського порту, в якому видано документ, – з двох цифр (наприклад: 01234/2013/08). Коди морських портів, капітани яких мають право видавати кваліфікаційні документи моряків, наведено в додатку 2 до цього Порядку;

2) кваліфікаційні документи моряків та підтвердження до дипломів заповнюються українською та англійською мовами. Прізвище, ім’я, дата народження власника кваліфікаційного документа беруться з посвідчення особи моряка. У разі відсутності посвідчення особи моряка прізвище, ім’я та дата народження беруться з паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності) чи документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, чи з попереднього кваліфікаційного документа.

У разі відсутності посвідчення особи моряка, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або попереднього кваліфікаційного документа транслітерація прізвища та імені (з української на англійську і у разі потреби з англійської на українську) виконується з використанням встановлених правил транслітерації.

{Підпункт 2 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Транслітерація прізвища та імені (з української на англійську і у разі потреби з англійської на українську) виконується з використанням встановлених правил транслітерації;

3) дати в документах зазначаються у форматі: дд.мм.рррр, де «дд» означає день, «мм» – місяць, а «рррр» – рік;

4) до графи «правила (regulations)» вноситься номер (номери) відповідних Правил Конвенції ПДНВ;

5) до графи «присвоєно звання/підтверджена кваліфікація (certified as)» вноситься звання, яке присвоєно, чи кваліфікація, яка підтверджена рішенням ДКК, як зазначено в протоколі ДКК;

6) до графи «посада або посади (capacity or capacities)» українською мовою в називному відмінку та англійською мовою вноситься посада або посади, які власник документа має право займати або виконувати зазначені функції на відповідному рівні з обмеженнями (якщо є) залежно від звання або кваліфікації, валової місткості судна, потужності головної енергетичної установки, району плавання та стажу роботи на судні на відповідних посадах;

7) до колонки «Функція (Function)» кваліфікаційних документів моряків вносяться функції, для виконання яких власник документа визнаний кваліфікованим.

У дипломах та підтвердженнях до них осіб командного складу для виконання обов’язків на рівнях управління або експлуатації до цієї колонки вносяться функції:

судноводіння (Navigation);

обробка і розміщення вантажів (Cargo handling and stowage);

управління операціями судна та піклування про людей на судні (Controlling the operation of the ship and care for person on board);

суднові механічні установки (Marine engineering);

електрообладнання, електронна апаратура і системи керування (Electrical, electronic and control engineering);

технічне обслуговування і ремонт (Maintenance and repair);

радіозв’язок (Radiocommunications);

суднові рефрижераторні установки (Refrigerator engineer officer).

У свідоцтвах фахівця до цієї колонки вносяться функції відповідно до професійних вимог за окремою професією або видом підготовки;

8) до колонки «Рівень (Level)» вносяться рівні відповідальності, на яких моряк здатний кваліфіковано виконувати кожну з функцій, зазначених у колонці «Функція (Function)»:

рівень управління (Management level);

рівень експлуатації (Operational level);

допоміжний рівень (Support level);

9) до колонки «Обмеження (якщо є) (Limitations applying (if any)» диплома вноситься фраза «Як зазначено у підтвердженні (As indicated in the endorsement)».

До підтвердження до диплома вносяться обмеження (якщо є) стосовно типу або валової місткості судна, типу або потужності головної енергетичної установки, району плавання, суднового обладнання, стану здоров’я моряка тощо, які встановлюються у разі невиконання відповідних вимог Конвенції ПДНВ або національних вимог щодо дипломування;

10) до колонки «Обмеження (якщо є) (Limitations applying (if any)» свідоцтва фахівця вносяться обмеження (якщо є) стосовно типу або валової місткості судна, типу або потужності головної енергетичної установки, району плавання, суднового обладнання, стану здоров’я моряка тощо, які встановлюються у разі невиконання відповідних вимог Конвенції ПДНВ або національних вимог щодо дипломування;

11) до рядка «Диплом виданий (Certificate issued)» або «Свідоцтво видане (Certificate issued)» вноситься дата видачі документа. До рядка «Підтвердження № __ видане (Endorsement № issued on)» вносяться номер та дата видачі підтвердження;

12) назви правил Конвенції ПДНВ, присвоєне звання або підтверджена кваліфікація, посади, функції, рівень відповідальності, обмеження (якщо є) вносяться до кваліфікаційних документів та підтверджень до дипломів так, як вони зазначені в протоколі ДКК.

{Абзац перший підпункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39  від 01.02.2016}

При цьому у разі виявлення розбіжностей між записами у протоколі ДКК і документами, що подані, капітан порту зобов’язаний у триденний строк звернутись до ДКК для з’ясування питання. У таких випадках ДКК протягом п’яти робочих днів з дати отримання звернення надає капітану порту відповідні роз’яснення або (у разі помилкового внесення даних до протоколу) видає новий протокол.

У такому випадку строк оформлення і видачі кваліфікаційних документів та підтверджень до них не повинен перевищувати двадцяти робочих днів;

13) назва морського порту та прізвище капітана порту друкуються, підписи капітана порту з обох сторін документа засвідчуються його печаткою.

2.2. Перед ламінуванням кваліфікаційного документа та підтвердження до нього захисною плівкою його власник ставить особистий підпис у документі в присутності уповноваженої особи.

До диплома моряка може видаватися одне або два підтвердження, які надають його власнику право займати одну або декілька посад. Підставою для видачі другого підтвердження є відповідний протокол ДКК.

{Абзац другий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

2.3. У разі виявлення неточностей чи помилок у кваліфікаційному документі або підтвердженні до диплома після їх заповнення чи ламінування такий документ або підтвердження анулюється. При цьому моряку видається інший кваліфікаційний документ або підтвердження.

2.4. Обмеження, внесені до підтвердження до диплома, можуть бути зняті чи змінені лише за рішенням ДКК. У таких випадках капітан порту на підставі протоколу ДКК та відповідних документів видає заявнику нове підтвердження з обмеженнями або без них, як зазначено в протоколі ДКК.

III. Видача, обмін та облік кваліфікаційних документів та підтверджень до них

3.1. Документи, що приймаються від заявника, повинні бути ретельно перевірені уповноваженим працівником служби капітана порту і зареєстровані. Для реєстрації вхідних документів, прийнятих від заявника і сформованих в окрему дипломну справу, капітаном порту ведуться окремі журнали обліку дипломних справ осіб командного складу і суднової команди морських суден. Порядковий номер реєстрації дипломної справи заявника в цих журналах є вхідним номером, який проставляється на дипломній справі, а також у відповідній графі в журналах видачі заявникам кваліфікаційних документів та їх підтверджень (зразок форми журналу обліку дипломних справ осіб командного складу та суднової команди морських суден, суден портового, службово-допоміжного і технічного флоту, малотоннажних суден наведений в додатку 3 до цього Порядку).

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.2. Облік виданих дипломів, свідоцтв фахівця та підтверджень до дипломів ведеться у відповідних журналах реєстрації видачі дипломів осіб командного складу, журналах реєстрації видачі свідоцтв фахівця, журналах реєстрації видачі підтверджень до дипломів згідно зі зразками, наведеними в додатках 4, 5, 6 до цього Порядку. Аркуші зазначених журналів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані та скріплені підписом і печаткою капітана порту.

Кваліфікаційні документи та підтвердження до дипломів видаються тільки заявникові під особистий підпис у зазначених журналах.

{Абзац другий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.3. У журналах реєстрації видачі дипломів осіб командного складу, журналах реєстрації видачі свідоцтв фахівця, журналах реєстрації видачі підтверджень до дипломів графи щодо звання, кваліфікації, посади та обмеження можуть заповнюватися у скороченому або кодованому вигляді.

Номери бланків повинні бути записані послідовно. Якщо бланк зіпсований, то запис закреслюється літерою Z і робиться запис «Бланк зіпсований» із проставленням дати, підпису працівника служби капітана порту.

Рівні відповідальності записуються за такими скороченнями:

рівень управління (Management level) – 1;

рівень експлуатації (Operational level) – 2;

допоміжний рівень (Support level) – 3.

Функції записуються за такими скороченнями:

судноводіння (Navigation) – 1;

обробка і розміщення вантажів (Cargo handling and stowage) – 2;

управління операціями судна та піклування про людей на судні (Controlling the operation of the ship and care for person on board) – 3;

суднові механічні установки (Marine engineering) – 4;

електрообладнання, електронна апаратура і системи керування (Electrical, electronic and control engineering) – 5;

технічне обслуговування і ремонт (Maintenance and repair) – 6;

радіозв’язок (Radiocommunications) – 7;

суднові рефрижераторні установки (Refrigerator engineer officer) – 8.

3.4. На кожний виданий кваліфікаційний документ або видане окремо підтвердження до диплома заводиться окрема дипломна справа, до якої підшиваються всі необхідні документи і копії, у тому числі копія виданого документа. Дипломні справи формуються в томи і зберігаються в службі капітана порту.

{Абзац перший пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Строк зберігання дипломних справ – 75 років.

Строк зберігання справ про повторну видачу підтверджень дипломів – 6 років.

{Абзац третій пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.5. У разі зміни зразків кваліфікаційних документів моряків (диплома або свідоцтва фахівця) та підтверджень до дипломів у зв’язку зі змінами в законодавстві моряки мають право обміняти у капітана порту кваліфікаційні документи (дипломи, кваліфікаційні свідоцтва, свідоцтва та інші документи) старого зразка на відповідні рівноцінні кваліфікаційні документи нового зразка, які вводяться в дію. Обмін проводиться капітаном порту за заявою моряка після перевірки кваліфікаційного документа, який обмінюється, на дійсність у Державному реєстрі документів моряків. При обміні кваліфікаційний документ, який обмінюється, вилучається і відповідний рівноцінний кваліфікаційний документ нового зразка видається заявнику у строк до десяти робочих днів з дати прийняття заяви.

{Абзац перший пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

При цьому строк дії підтвердження до нового диплома не може перевищувати строку дії старого підтвердження. У разі бажання моряка отримати підтвердження на строк 5 років йому необхідно підтвердити кваліфікацію в ДКК на загальних умовах.

{Абзац другий пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Відсутність підготовки щодо здійснення вантажних операцій на танкерах або роботи на пасажирських суднах чи суднах інших типів не є підставою для внесення у підтвердження до диплома та у свідоцтво фахівця обмежень типу «Крім танкерів» або «Крім пасажирських суден».

{Пункт 3.5 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.6. Видача дипломів і свідоцтв фахівця нового зразка на заміну відповідних документів старого зразка реєструється у журналах реєстрації видачі дипломів осіб командного складу, журналах реєстрації видачі свідоцтв фахівця (додатки 4, 5).

Капітани портів станом на 01 та 15 число щомісяця надають інформацію до Державного реєстру документів моряків про обміняні дипломи та їх підтвердження, свідоцтва фахівця.

3.7. У разі втрати або пошкодження кваліфікаційного документа чи підтвердження до нього капітан порту може видати моряку за його заявою новий документ під новим номером на заміну втраченого або пошкодженого.

Для отримання нового документа на заміну втраченого власник подає до друкованого засобу масової інформації оголошення про втрату кваліфікаційного документа. Після дня публікації оголошення власник документа має право подати заяву капітану порту, до якої додається примірник друкованого засобу масової інформації, в якому опубліковано оголошення про втрату цього кваліфікаційного документа, та отримати новий документ, якщо втрачений документ не знайдено або не повернуто капітану порту.

{Абзац другий пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

У разі якщо власник документа має документальні докази, що документ втрачений під час загибелі судна або загублений під час перебування його власника за межами України, оголошення в засобах масової інформації про втрату документа можна не подавати.

{Абзац четвертий пункту 3.7 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Нові кваліфікаційні документи або підтвердження до них на заміну втрачених чи пошкоджених видаються капітаном порту протягом десяти робочих днів з дати прийняття заяви від моряка.

У разі якщо втрачений документ знайдено після отримання заявником нового документа, знайдений документ повинен терміново бути зданий капітану порту, який видав цей документ.

Пошкоджений кваліфікаційний документ та/або підтвердження до нього вилучаються.

Вилучені кваліфікаційні документи або підтвердження до них, а також документи, повернуті капітану порту як знайдені після видачі нових, анулюються і зберігаються у дипломній справі.

Про анулювання кваліфікаційного документа капітан порту щомісяця станом на 01 число місяця, що настає за звітним періодом, але не пізніше третього робочого дня місяця надає письмову інформацію до Державного реєстру документів моряків та капітану порту, який видав документ, що був анульований.

{Абзац восьмий пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.8. У разі виявлення під час розгляду документів моряка підроблених документів або недостовірних відомостей у документах, невідповідностей документів чинному законодавству, у тому числі вимогам цього Порядку, капітан порту відмовляє у видачі кваліфікаційного документа або підтвердження до диплома.

При цьому подані документи протягом десяти робочих днів з дня їх надходження повертаються власнику під підпис у журналі обліку дипломних справ осіб командного складу та суднової команди морських суден, суден портового, службово-допоміжного і технічного флоту, малотоннажних суден у колонці «Примітки». На заяві разом з рішенням капітана порту зазначаються підстави для відмови.

{Абзац другий пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.9. Інформація щодо виданих капітанами портів кваліфікаційних документів моряків та підтверджень до дипломів зберігається в електронній базі даних відповідної служби капітана порту.

{Пункт 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.10. Капітани портів станом на 01 та 15 число щомісяця надсилають інформацію, зазначену в пункті 3.9 цього розділу, до Державного реєстру документів моряків.

3.11. Щокварталу капітани портів затверджують акти про знищення зіпсованих бланків документів у двох примірниках. Перші примірники актів формуються у справи, які зберігаються протягом трьох років. Другий примірник акта надсилається до Державного реєстру документів моряків.

{Пункт 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.12. Забороняється знищувати та вилучати раніше внесену до електронної бази даних служби капітана порту інформацію, а також вносити до неї будь-які зміни без письмового дозволу капітана порту. Про внесення змін до електронної бази даних капітан порту зобов’язаний негайно письмово повідомити Державний реєстр документів моряків.

НАКАЗ № 811

Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури
№ 337 від 24.07.2014
№ 39 від 01.02.2016}

Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, підпункту 4.9.3 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразки документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників:

дипломів для осіб командного складу, виданих відповідно до  Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками: капітана далекого плавання, штурмана далекого плавання, штурмана, механіка першого (другого, третього) розряду, електромеханіка першого (другого, третього) розряду, капітана малого плавання, капітана прибережного плавання (додаток 1) та підтверджень, що засвідчують видачу дипломів(додаток 2);

дипломів для осіб командного складу, виданих відповідно до  національних вимог: судноводія малотоннажного судна, механіка малотоннажного судна, судноводія-механіка  малотоннажного судна, судноводія-механіка першого (другого, третього) класу, рефрижераторного механіка першого (другого, третього) класу (додаток 3) та підтверджень, що засвідчують видачу дипломів (додаток 4);

диплома радіооператора: радіооператора Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки, радіоелектроніка Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки першого класу, радіоелектроніка другого класу Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки другого класу, радіооператора першого класу, радіооператора другого класу, оператора-радіотелефоніста (додаток 5) та підтвердження, що засвідчує видачу диплома (додаток 6);

свідоцтва фахівця кваліфікованого матроса, кваліфікованого моториста, електрика суднового (додаток 7);

свідоцтва фахівця суднового кухаря (додаток 8);

свідоцтва фахівця з початкової підготовки для здійснення вантажних операцій на танкерах(додаток 9);

свідоцтва фахівця з підготовки за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах (додаток 10);

свідоцтва фахівця осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, боцмана (суднового), рефрижераторного моториста, інших осіб суднової команди (додаток 11);

{Абзац дев’ятий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

свідоцтва фахівця офіцера з охорони судна (додаток 12);

послужної книжки моряка (додаток 13).

2. Державному підприємству «Адміністрація морських портів України» забезпечувати централізоване замовлення необхідної кількості бланків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників, згідно з додатками 1 – 12 до цього наказу.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3. Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків забезпечувати централізоване замовлення необхідної кількості бланків послужної книжки моряка згідно з додатком 13 до цього наказу.

{Наказ доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

4. Документи за зразками, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 02 серпня 2004 року № 686 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за № 979/9578, діють до завершення зазначених у підтвердженнях до них термінів дійсності.

Бланки документів моряків, що були виготовлені до набрання чинності цим наказом згідно з Технічним описом бланків документів моряків, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 листопада 2004 року № 1046, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 року за № 1641/10240, та зразками, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 02 серпня 2004 року № 686 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за № 979/9578, та які на дату набрання чинності цим наказом не використані дипломними відділами служб капітанів морських портів, можуть використовуватися для заповнення документів моряків до повного їх використання, та після видачі є чинними до закінчення терміну дії, вказаного в такому документі моряка.

{Пункт доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.07.2014}

5. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 02 серпня 2004 року № 686 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за № 979/9578 (із змінами).

7. Цей наказ набирає чинності з дня втрати чинності постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року № 38 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден».

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Back To Top