Loading....

НАКАЗ № 377

ПОРЯДОК
роботи Державних кваліфікаційних комісій
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 51 Кодексу
торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ), Правила I/6
Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року ( 995_053 ) з поправками (далі –
Конвенція), пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від
31.01.2001 N 83 ( 83-2001-п ) “Про вдосконалення державного
нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків”, пункту 6
Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу
морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15.01.2005 N 38 ( 38-2005-п ) (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 05.03.2007 N 373 ( 373-2007-п ),
Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування
моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від
17.10.2001 N 693 ( z0928-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.11.2001 за N 928/6119.
1.2. Порядок установлює єдині вимоги щодо утворення і
діяльності Державних кваліфікаційних комісій (далі – ДКК) та
правил підтвердження в ДКК кваліфікації осіб командного складу та
суднової команди (далі – моряки) з метою дипломування згідно з
вимогами Конвенції ( 995_053 ) та національними вимогами для
займання певних посад чи виконання певних обов’язків на морських
торговельних суднах.
1.3. Цей Порядок поширюється на моряків та осіб, які беруть
участь у підтвердженні кваліфікації моряків в ДКК, які створені
відповідно до пункту 6 Положення про порядок присвоєння звань
особам командного складу морських суден, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 N 38 ( 38-2005-п ) (у
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2007 N 373
( 373-2007-п).
1.4. ДКК є незалежними колегіальними органами, які
утворюються Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків
(далі – Інспекція) з метою визначення рівня професійної
підготовленості моряків.
1.5. Не дозволяється будь-яке втручання у прийняття рішень
членами ДКК стосовно кваліфікації моряків.
1.6. ДКК у своїй діяльності керуються вимогами міжнародних
конвенцій, законами України, указами Президента України, актами
Кабінету Міністрів України, цим Порядком та іншими
нормативно-правовими актами з питань підготовки та дипломування
моряків.
1.7. Плата за підтвердження кваліфікації моряків здійснюється
відповідно до чинного законодавства.
2. Основні завдання ДКК
2.1. Основними завданнями ДКК є:
підтвердження кваліфікації моряків;
присвоєння або підтвердження передбачених законодавством
звань особам командного складу та підтвердження кваліфікації осіб
суднової команди;
позачергове підтвердження кваліфікації моряків;
підтвердження кваліфікації осіб командного складу для видачі
пільгових дозволів.
2.2. ДКК створюються за напрямками для підтвердження
кваліфікації таких фахівців:
судноводіїв;
суднових механіків, суднових електромеханіків та суднових
рефрижераторних механіків;
суднових радіоспеціалістів;
офіцерів з охорони суден;
фахівців портового, службово-допоміжного і технічного флоту
та малотоннажних суден;
членів екіпажів прогулянкових яхт, що не займаються
комерційними перевезеннями;
членів суднової команди.
У разі потреби Інспекцією можуть створюватися ДКК, що
працюють за декільками напрямками одночасно.
3. Склад ДКК
3.1. До складу ДКК входять голова та члени ДКК.
3.2. Документальне забезпечення роботи ДКК здійснюється
секретарем ДКК, який призначається з числа працівників Інспекції.
Секретар не є членом ДКК.
3.3. Персональний склад комісій за усіма напрямками на
наступний календарний рік затверджується Інспекцією до 30 грудня
поточного року.
3.4. У разі потреби Інспекцією протягом року вносяться зміни
до персонального складу ДКК.
3.5. Члени ДКК призначаються з числа висококваліфікованих
фахівців, які пройшли відповідну атестацію та відповідають таким
вимогам:
3.5.1. Для кандидатів, які претендують на призначення членами
ДКК з підтвердження кваліфікації осіб командного складу:
наявність диплома про закінчення морського навчального
закладу за напрямком та диплома про присвоєння звання особи
командного складу не нижче того, яке має або на яке претендує
моряк, кваліфікація якого підтверджується на засіданні ДКК;
практичний досвід роботи на суднах на посаді, що відповідає
диплому кандидата в члени ДКК, не менше 5 років;
наявність навичок з методів здійснення оцінки кваліфікації;
знання англійської мови (або іншої іноземної мови, яка буде
використовуватися в практичній роботі моряка) у межах, достатніх
для виконання посадових обов’язків моряка, кваліфікація якого
підтверджується;
знання сучасних національних та міжнародних вимог, які
стосуються підготовки та дипломування моряків;
практичний досвід роботи з тренажерним обладнанням, на якому
перевіряється кваліфікація моряків;
проходження стажування у ДКК не менше ніж на п’яти засіданнях
ДКК за напрямком та наявність позитивного відгуку за результатами
стажування.
3.5.2. Для кандидатів у члени ДКК з підтвердження
кваліфікації осіб суднової команди:
наявність диплома про закінчення морського навчального
закладу за напрямком та диплома про присвоєння звання особи
командного складу або спеціальна освіта за відповідним напрямком;
практичний досвід роботи на суднах або відповідних
підприємствах за фахом не менше трьох років;
наявність навичок з методів здійснення оцінки кваліфікації;
проходження стажування у ДКК не менше ніж на п’яти засіданнях
ДКК за напрямком;
наявність позитивного відгуку Інспекції та голови ДКК за
напрямком за результатами стажування.
3.5.3. Для кандидатів у члени ДКК з підтвердження
кваліфікації офіцерів з охорони суден:
наявність диплома про закінчення морського навчального
закладу або відповідна спеціальна освіта;
наявність свідоцтва про проходження підготовки за курсом
“Офіцер з охорони судна”;
проходження стажування у ДКК не менше ніж на трьох засіданнях
ДКК за напрямком;
наявність позитивного відгуку Інспекції та голови ДКК за
напрямком за результатами стажування.
3.5.4. Перевага надається тим кандидатам, які:
мають більший практичний досвід за спеціальністю;
мають дійсне підтвердження диплома про присвоєння звання
особи командного складу;
мають документ про проходження спеціальної підготовки з
оцінки кваліфікації.
3.6. Кандидати, які претендують на призначення головами ДКК,
додатково до вимог для членів ДКК повинні відповідати таким
вимогам:
для підтвердження кваліфікації судноводіїв – наявність
диплома про закінчення вищого морського навчального закладу за
напрямком та диплома капітана далекого плавання, стаж роботи на
посаді капітана на морських торговельних суднах не менше п’яти
років;
для підтвердження кваліфікації суднових механіків – наявність
диплома про закінчення вищого морського навчального закладу за
напрямком та диплома суднового механіка першого розряду, стаж
роботи на посаді старшого чи головного механіка на морських суднах
не менше п’яти років;
для підтвердження кваліфікації суднових електромеханіків –
наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу за напрямком та диплома електромеханіка першого розряду
або суднового механіка першого розряду, стаж роботи на посаді
електромеханіка або старшого чи головного механіка на морських
суднах не менше п’яти років;
для підтвердження кваліфікації суднових рефрижераторних
механіків – наявність диплома про закінчення вищого морського
навчального закладу за напрямком та диплома рефрижераторного
механіка першого класу або суднового механіка першого розряду,
стаж роботи на посаді рефрижераторного механіка або старшого чи
головного механіка на морських суднах не менше п’яти років;
для підтвердження кваліфікації суднових радіоспеціалістів –
наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу за напрямком або спеціальної освіти за напрямком та
диплома радіоелектроніка Глобальної морської системи зв’язку в
разі лиха та для забезпечення безпеки (далі – ГМЗЛБ) першого класу
чи радіооператора першого класу з документами, що дають право
роботи в системі ГМЗЛБ, стаж роботи на посаді начальника
радіостанції або радіоелектроніка першого класу на морських суднах
не менше п’яти років;
для підтвердження кваліфікації офіцерів з охорони суден –
наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу за напрямком або відповідна спеціальна освіта, наявність
свідоцтва про проходження підготовки за курсом “Офіцер з охорони
судна”, досвід практичної роботи на рівні управління на морських
суднах не менше п’яти років;
для підтвердження кваліфікації фахівців портового,
службово-допоміжного і технічного флоту та малотоннажних суден –
диплом капітана далекого плавання або капітана малого плавання,
або судноводія-механіка першого класу, або суднового механіка
першого розряду, стаж роботи на посаді капітана або старшого чи
головного механіка на морських суднах не менше п’яти років;
для підтвердження кваліфікації членів екіпажів прогулянкових
яхт, що не займаються комерційними перевезеннями, – диплом
капітана далекого плавання або капітана малого плавання, або
капітана прибережного плавання, або судноводія-механіка першого
класу за наявності диплома капітана прогулянкової яхти, стаж
роботи на посаді капітана на морських суднах не менше трьох років;
для підтвердження кваліфікації членів суднової команди –
наявність диплома про закінчення морського навчального закладу за
напрямком, диплома особи командного складу морського судна або
вищої спеціальної освіти за відповідним напрямком, стаж роботи на
морських суднах або на берегових підприємствах за фахом не менше
п’яти років.
За усіма цими напрямками – виконання обов’язків члена ДКК за
напрямком не менше одного року.
3.7. З метою об’єктивності та неупередженості роботи ДКК одна
й та сама особа має право виконувати функції голови ДКК не більше
трьох років поспіль.
4. Правила роботи ДКК
4.1. Засідання ДКК проводяться відповідно до графіків їх
проведення, затверджених Інспекцією.
4.2. До підтвердження кваліфікації на засіданні ДКК
допускаються моряки, які:
закінчили схвалені морські навчальні заклади за відповідним
напрямком;
мають документально підтверджену необхідну спеціальну або
спеціалізовану підготовку згідно з вимогами Конвенції ( 995_053 )
та національними вимогами в схвалених Міністерством інфраструктури
України навчально-тренажерних закладах;
у разі присвоєння чергового звання особі командного складу
або більш високого рівня кваліфікації члену суднової команди, а
також при черговому підтвердженні диплома, кваліфікаційного
свідоцтва або свідоцтва, успішно пройшли курси підвищення
кваліфікації в морському навчальному закладі відповідного рівня
акредитації (для осіб командного складу) або в схваленому
навчально-тренажерному закладі (для членів суднової команди);
придатні до роботи на морських суднах за станом здоров’я, що
підтверджується відповідним документом;
мають необхідний стаж плавання на морських суднах,
підтверджений записами в послужній книжці моряка, та/або
документально підтверджений стаж роботи на відповідних
підприємствах.
4.3. Підтвердження кваліфікації моряків в ДКК здійснюється на
підставі особистої заяви моряка.
4.4. Дійсність усіх наданих моряками документів, що
засвідчують їх кваліфікацію, обов’язково перевіряється в Єдиному
державному реєстрі документів моряків.
4.5. Процедура щодо підготовки документів до засідання ДКК,
перевірки дійсності документів, підтвердження кваліфікації моряків
у ДКК, місць проведення засідань ДКК, формування та зберігання
особових справ моряків, стажування та атестації кандидатів у члени
ДКК встановлюється Інспекцією.
4.6. Секретар ДКК забезпечує роз’яснення морякам правил
приймання їх документів для особової справи, процедуру
підтвердження кваліфікації в ДКК і ознайомлює моряків з
програмами, за якими буде здійснюватися підтвердження його
кваліфікації.
4.7. ДКК підтверджує кваліфікацію моряків в обсязі
затверджених Інспекцією програм за напрямками із застосуванням
сучасних методів оцінки знань, умінь та навичок з використанням
комп’ютерних тестів, тренажерів, суднового та лабораторного
обладнання, усного та/або письмового опитування.
4.8. У засіданнях ДКК приймають участь голова та не менше
двох і не більше чотирьох членів ДКК.
4.9. Приймаючи рішення щодо кваліфікації моряка, ДКК
враховують рівень його компетентності відповідно до вимог
Конвенції ( 995_053 ) та національних вимог, стаж роботи на судні,
який підтверджується послужною книжкою моряка, результати
тестування на тренажерному обладнанні, результати усного та/або
письмового опитування, успішне проходження моряком спеціальної або
спеціалізованої підготовки, курсів перепідготовки чи підвищення
кваліфікації, що підтверджується відповідними свідоцтвами та в
разі потреби експертними висновками.
4.10. За результатами визначення рівня кваліфікації моряка та
розгляду наданих їм документів ДКК на своєму засіданні може
винести одне з таких рішень:
присвоїти моряку звання або кваліфікацію;
присвоїти моряку, який претендує на підвищення звання або
кваліфікації для роботи на більш високій посаді, наступне звання
або кваліфікацію;
підтвердити моряку звання або кваліфікацію, яке він уже має;
підтвердити моряку звання або кваліфікацію, яке він уже має,
у разі, коли моряк претендує на підвищення звання або
кваліфікації, але показав на засіданні ДКК рівень кваліфікації,
якого недостатньо для роботи на більш високій посаді;
не підтвердити моряку звання або кваліфікацію у разі, коли
моряк показав на засіданні ДКК рівень кваліфікації, якого
недостатньо для роботи на посаді відповідно до диплома,
кваліфікаційного свідоцтва або свідоцтва (далі – кваліфікаційний
документ);
підтвердити моряку право роботи на посаді на ступінь нижче,
ніж дозволяє кваліфікаційний документ у разі, коли моряк претендує
на підтвердження звання або кваліфікації, яке/яку він вже має, але
показав на засіданні ДКК рівень кваліфікації, якого недостатньо
для роботи на посаді відповідно до кваліфікаційного документа;
відмовити до допуску на засідання ДКК у зв’язку з
невідповідністю наданих документів вимогам законодавства або у
разі, якщо їх дійсність не підтверджена Єдиним державним реєстром
документів моряків.
4.11. Рішення приймається під час засідання ДКК відкритим
голосуванням простою більшістю голосів членів ДКК, які брали
участь у її засіданні. При рівності голосів голос голови ДКК є
вирішальним.
4.12. Рішення ДКК оформляються протоколом засідання ДКК
(далі – Протокол) у двох примірниках, який підписується головою та
усіма членами ДКК, що брали участь у засіданні, а також секретарем
комісії. Підписи членів комісії скріпляються відповідною печаткою
Інспекції. Форма Протоколу наведена в додатку до цього Порядку.
4.13. Якщо будь-який член ДКК має окрему думку, він може
викласти її письмово. Цей документ залишається в особовій справі
моряка. При цьому в Протоколі робиться відмітка про викладання
такої окремої думки.
4.14. Моряк ознайомлюється з рішенням ДКК та розписується про
ознайомлення в обох примірниках Протоколу.
4.15. Один примірник Протоколу надається моряку для
можливості отримання протягом 12 місяців у капітана морського
торговельного порту відповідного кваліфікаційного документа та/або
його підтвердження, другий примірник зберігається в особовій
справі моряка. При цьому в кваліфікаційних документах, які
видаються моряку капітанами морських портів, дані стосовно звання,
кваліфікації, освіти, посад, функцій, рівня відповідальності та
обмежень повинні відповідати записам у Протоколах засідань ДКК.
4.16. У разі, якщо моряк показав незадовільний рівень
компетентності під час засідання ДКК, повторне підтвердження його
кваліфікації в ДКК може бути здійснено на загальних умовах на
наступному засіданні ДКК, але не раніше ніж через два тижні після
проведення засідання ДКК, на якому йому відмовлено в підтвердженні
або присвоєнні звання чи підтвердженні кваліфікації.
4.17. У разі, якщо моряк не підтвердив кваліфікацію вдруге,
він має право на наступне підтвердження кваліфікації в ДКК на
загальних умовах, але не раніше ніж через три місяці після
проведення повторного засідання ДКК.
4.18. Усі документи стосовно підтвердження кваліфікації
моряка складаються в особову справу, яка зберігається в архіві
Інспекції відповідно до чинного законодавства.
5. Обов’язки та права членів ДКК
5.1. Члени ДКК:
беруть участь у засіданнях ДКК відповідно до графіків їх
проведення;
оцінюють кваліфікацію моряків відповідно до встановленого
порядку;
виносять рішення стосовно кваліфікації моряків у складі
комісії.
5.2. Голова ДКК:
бере участь у засіданнях ДКК відповідно до графіків їх
проведення;
оцінює кваліфікацію моряків відповідно до встановленого
порядку;
здійснює загальне керівництво ДКК;
знайомить усіх членів ДКК з їх правами та обов’язками;
розподіляє обов’язки між членами ДКК;
головує на засіданнях ДКК;
контролює якість підготовки необхідних документів моряків для
засідання ДКК та оформлення протоколів засідання ДКК;
несе персональну відповідальність за відповідність
документів, що приймаються від моряків, вимогам чинного
законодавства, за якість роботи ДКК та виконання вимог
законодавства під час роботи ДКК;
виносить рішення стосовно кваліфікації моряків у складі
комісії;
розглядає скарги стосовно роботи членів ДКК, які надходять до
голови ДКК.
5.3. Оцінюючи кваліфікацію моряків, голова та члени ДКК
зобов’язані керуватися вимогами Конвенції ( 995_053 ), інших
міжнародних конвенцій, резолюціями та іншими документами ІМО,
національними вимогами з питань підготовки і дипломування моряків,
державними кваліфікаційними характеристиками професій працівників
водного транспорту, стандартами та методиками,
нормативно-правовими актами, що регламентують питання безпеки
судноплавства, вимогами загальної морської практики та особистим
професійним досвідом.
5.4. Голова та члени ДКК зобов’язані приймати рішення
об’єктивно та неупереджено.
5.5. Секретар ДКК відповідає за:
дотримання вимог чинного законодавства під час розгляду
документів моряків та допуску моряків до засідання ДКК;
підготовку матеріалів до розгляду комісіями відповідно до
графіків їх проведення;
формування особових справ моряків;
забезпечення проведення перевірки на дійсність документів, що
надаються моряками;
правильність заповнення протоколів засідань ДКК;
ведення діловодства під час роботи ДКК;
ведення обліку робочого часу членів ДКК.
5.6. Члени ДКК мають право:
надавати пропозиції щодо вдосконалення процесу підтвердження
кваліфікації та загального підвищення рівня кваліфікації моряків у
сучасних умовах та брати участь в обговоренні зазначених питань;
надавати пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових
актів з питань підготовки та дипломування моряків;
отримувати від Інспекції інформацію щодо останніх змін у
нормативній базі з питань підготовки та дипломування моряків.
6. Вирішення спірних питань
6.1. У разі незгоди з рішенням ДКК моряк має право оскаржити
його до начальника Інспекції протягом двох тижнів з дня його
винесення. Скарга має бути розглянута протягом одного місяця з дня
її отримання.
6.2. Якщо під час розгляду скарги буде виявлено порушення з
боку членів ДКК вимог цього Порядку, моряк має право безоплатно
підтвердити кваліфікацію на засіданні ДКК з новим складом. При
цьому особи, які винні в порушенні, до виконання обов’язків членів
ДКК надалі не залучаються до проведення їх позачергової атестації.
6.3. Якщо під час розгляду скарги буде встановлено, що ДКК
діяла в межах повноважень та відповідно до чинного законодавства і
з боку членів ДКК не було порушень вимог цього Порядку, моряку
пропонується підтвердити кваліфікацію на наступному засіданні ДКК
відповідно до пункту 4.16 цього Порядку.
6.4. У разі, якщо моряк не згоден з таким рішенням або
повторно не згоден з рішенням другої ДКК, надалі вирішення спірних
питань здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
6.5. У випадках, коли ДКК підтвердила кваліфікацію моряка для
зайняття певної посади, але надалі за результатами відповідної
перевірки з’ясувалося, що кваліфікація моряка не відповідає
встановленим вимогам для зайняття цієї посади, члени ДКК, які
позитивно підтвердили кваліфікацію зазначеного моряка, не
залучаються надалі до виконання обов’язків членів ДКК до
проведення їх атестації.
7. Забезпечення діяльності ДКК
7.1. Матеріально-технічне і організаційне забезпечення роботи
ДКК здійснюється Інспекцією.
7.2. Діловодство в ДКК, у тому числі підготовку протоколів
засідань комісій та формування особових справ моряків, здійснюють
секретарі ДКК.
7.3. Інспекція здійснює нагляд за відповідністю роботи ДКК
законодавству, при цьому забезпечує незалежність членів ДКК у
прийнятті рішень.

One thought on “НАКАЗ № 377

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*

Back To Top